Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

A BOFG Tanácsdó Zrt., mint az onlinenaplozas.hu, onir.hu és ehaccp.hu weboldal tulajdonosa és az online HACCP naplózási rendszer fenntartója (1034 Budapest, Tímár utca 20. 5. emelet, a továbbiakban: ONIR, onlinenaplozas.hu, onir.hu és ehaccp.hu szolgáltató, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az onir.hu és ehaccp.hu andorid, valamint iOS applikációjával, az online onir.hu és ehaccp.hu oldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az onir.hu és ehaccp.hu oldal lábjegyzetében.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely esetben a változásokról megfelelő tartalmú közleményt tesz közzé az onir.hu és ehaccp.hu oldalon.
Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, melyre a válasz jelen közleményből nem, vagy nem egyértelműen derül ki, írásban felteheti azt a szolgáltató kollégáinak. Az onir.hu és ehaccp.hu csapata bár minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatás minősége kifogástalan legyen, a rendszer szakszerűtlen használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ONIR rendszert üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja („adatbiztonság”).
Az ONIR az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Az adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, mindenkor hatályos jogszabályokkal.

 

2. Definíciók

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel („érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása, további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából adatok feldolgozását végzi;
13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
15. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy, közvetve – azonosítható természetes személy.
Minden egyéb, a jelen dokumentumban használt, de külön nem definiált fogalom az ONIR Általános Szerződési Feltételei Szerint értelmezendőek.

 

3. Alapelvek az ONIR adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból („kötelező adatkezelés”) elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§ (2) bekezdés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes legyen;
b. pontosak, teljesek és, ha az adatkezelés céljára való tekintettel szükséges, naprakészek legyenek;
c. az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei, követelményei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

4.1 A honlap látogatóinak adatai

Az onir.hu és ehaccp.hu honlapja, onir.hu és ehaccp.hu mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapon megismerhetők az ONIR szolgáltatásai. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el, a felhasználó által mentett beállítások megtartása érdekében. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az ONIR honlapjának kódja az ONIR-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, mely külső szerver a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását támogatja (Google Analytics). E külső szervert üzemeltető/felügyelő külső szolgáltató személyes adatokhoz nem férhet hozzá, az ONIR kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja. Ezen adatok kezeléséről a külső szolgáltató szolgál részletes felvilágosítással. Elérhetőség: www.google.com.
Az onir.hu és ehaccp.hu honlapjának látogatása során az ONIR rögzítheti a fehasználó IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver egy évig tárolja.

 

4.2 Fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó adatkezelés

Az onir.hu és ehaccp.hu szolgáltatásnyújtásai során általában a felhasználók személyes adatai nem kerülnek tárolásra. Az ONIR szolgáltatásai során azonban a Kereskedő fizetési felületén megadott, vagy a Kereskedőnél tárolt adatok közül az alábbiak kerülhetnek átadásra, tranzakció-biztonsági (fraud) céllal, valamint a felhasználói tranzakciók nyomon követése érdekében: (i) előfizető név és vagy szervezet név, (ii) felhasználó név, (iii) számlázási cím, (iv) telefonszám; (v) e-mail cím.
Ezeket az adatokat az ONIR a tranzakció teljesítésétől számított 5 évig őrzi.
Az így megadott e-mailre az onir.hu és ehaccp.hu a tranzakciókkal kapcsolatos értesítéseket küldhet.

 

4.3 Hírlevél szolgáltatás

Az onir.hu és ehaccp.hu honlapján lehetőség van e-mail cím megadásával az onir.hu és ehaccp.hu hírlevél szolgáltatására feliratkozni. A hírlevél szolgáltatás keretében a szolgáltató rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Az ONIR biztosítja a hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás lehetőségét. Az ONIR által küldött hírlevelekben a ONIR-val megegyező tulajdonosi körbe tartozó vállalatok, valamint a ONIR ügyfeleinek ajánlatai is megjelenhetnek.

 

4.4 Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálati célú adatkezelés

Név, e-mail cím és az üzenet elküldésével az onir.hu és ehaccp.hu honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a szolgáltatóval e-mail útján kapcsolatba lépni.
Az így kezelt üzeneteket az ONIR csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja és azokat 5 évig megőrzi.
Az ONIR telefonon elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége a onir.hu és ehaccp.hu oldalról érhető el. Az ONIR telefonon elérhető ügyfélszolgálata a hívást rögzíti és archiválja. A felhasználótól az ONIR telefonos ügyfélszolgálata, a felhasználó által telefonon, szóban tett hozzájárulás esetén nevet, e-mail címet kér. Az onir.hu és ehaccp.hu a telefonos ügyfélszolgálat által így felvett adatokat 1 évig kezeli.

 

4.5 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az ONIR az adat felvételekor ad tájékoztatást.
Az ONIR ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy a bíróságok, az ügyészségek és a nyomozó hatóságok, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a szolgáltatót (Be. 71. § alapján).
Az ONIR a hatóságok részére – amennyiben a hatóság jogszerű megkeresésében a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak azokat a személyes adatokat, és csak olyan mértékben adja ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az ONIR működését kiszolgáló szerverek az üzemeltetést végző NEBET.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2800, Tatabánya, Búzavirág u. 4.) által felügyelt környezetben kerültek elhelyezésre. Az ONIR rendszereinek kiszolgálását az Amazon Web Services Société à Responsabilité Limitée (AWS Kft, 38 Aveneu John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) végzi. E szervezetek kizárólag adatfeldolgozóként férhetnek hozzá az ONIR által kezelt adatokhoz.
Az ONIR a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c. változatlansága igazolható (adatintegritás);
d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az ONIR olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az onir.hu és ehaccp.hu az adatkezelés során megőrzi
a. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az ONIR informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az ONIR ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetéseket kivédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: BOFG Tanácsdó Zrt.
Cím: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 5. emelet
E-mail: support@onir.hu
Cégjegyzékszám: 01 10 140021
Adószám: 26555108-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító kiadása folyamatban

 

7. Adattovábbítások

Az ONIR az alábbi vállalkozások/alvállalkozók részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:
Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt.
Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: tranzakció-biztonsági (fraud) céllal a felhasználói tranzakciók nyomon követése
Adatkezelő neve: Creditexpress Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: követeléskezelés
Adatkezelő neve: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Adattovábbítás célja: szamlazz.hu rendszeren keresztül automatizált e-számla kiállítása és megküldése

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az ONIR, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az onir.hu és ehaccp.hu költségtérítést állapíthat meg.
Az ONIR a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendelte.
Az ONIR a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogi kötelezettségének teljesítéséhet vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el („kötelező adatkezelés” esete);
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az ONIR – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről (a tiltakozás megalapozottságának megítéléséről) a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az ONIR döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az ONIR az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ONIR az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az ONIR adatkezelését illetően bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet tenni, az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

1 Bevezetés

A BOFG Tanácsdó Zrt., mint az onlinenaplozas.hu, onir.hu és ehaccp.hu weboldal tulajdonosa és az online HACCP naplózási rendszer fenntartója (1051 Budapest, Vörösmarty tér 5., a továbbiakban: ONIR, onlinenaplozas.hu, onir.hu és ehaccp.hu szolgáltató, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az onir.hu és ehaccp.hu andorid applikációjával és online onir.hu és ehaccp.hu oldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a onir.hu és ehaccp.hu oldal lábjegyzetében.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely esetben a változásokról megfelelő tartalmú közleményt tesz közzé a onir.hu és ehaccp.hu oldalon.

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, melyre a válasz jelen közleményből nem, vagy nem egyértelműen derül ki, írásban felteheti azt a szolgáltató kollégáinak. Az onir.hu és ehaccp.hu csapata bár minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatás minősége kifogástalan legyen, a rendszer szakszerűtlen használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ONIR rendszert üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja („adatbiztonság”).

Az ONIR az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Az adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, mindenkor hatályos jogszabályokkal.

2 Definíciók

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel („érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 
7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása, további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából adatok feldolgozását végzi; 
13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
15. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy 
Minden egyéb, a jelen dokumentumban használt, de külön nem definiált fogalom az ONIR Általános Szerződési Feltételei Szerint értelmezendőek.

3 Alapelvek az ONIR adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból („kötelező adatkezelés”) elrendeli. 
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§ (2) bekezdés). 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 
a. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes legyen; 
b. pontosak, teljesek és, ha az adatkezelés céljára való tekintettel szükséges, naprakészek legyenek; 
c. az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei, követelményei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1 A honlap látogatóinak adatai

Az onir.hu és ehaccp.hu honlapja, www.onir.hu és ehaccp.hu mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapon megismerhetők az ONIR szolgáltatásai. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el, a felhasználó által mentett beállítások megtartása érdekében. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az ONIR honlapjának kódja az ONIR-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, mely külső szerver a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását támogatja (Google Analytics). E külső szervert üzemeltető/felügyelő külső szolgáltató személyes adatokhoz nem férhet hozzá, az ONIR kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja. Ezen adatok kezeléséről a külső szolgáltató szolgál részletes felvilágosítással. Elérhetőség: www.google.com.

Az onir.hu és ehaccp.hu honlapjának látogatása során az ONIR rögzítheti a fehasználó IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver egy évig tárolja.

4.2 Fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó adatkezelés

Az onir.hu és ehaccp.hu szolgáltatásnyújtásai során általában a felhasználók személyes adatai nem kerülnek tárolásra. Az ONIR szolgáltatásai során azonban a Kereskedő fizetési felületén megadott, vagy a Kereskedőnél tárolt adatok közül az alábbiak kerülhetnek átadásra, tranzakció-biztonsági (fraud) céllal, valamint a felhasználói tranzakciók nyomon követése érdekében: (i) előfizető név és vagy szervezet név, (ii) felhasználó név, (iii) számlázási cím, (iv) telefonszám; (v) e-mail cím.
Ezeket az adatokat az ONIR a tranzakció teljesítésétől számított 5 évig őrzi.
Az így megadott e-mailre az onir.hu és ehaccp.hu a tranzakciókkal kapcsolatos értesítéseket küldhet.

4.3 Hírlevél szolgáltatás

Az onir.hu és ehaccp.hu honlapján lehetőség van e-mail cím megadásával az onir.hu és ehaccp.hu hírlevél szolgáltatására feliratkozni. A hírlevél szolgáltatás keretében a szolgáltató rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Az ONIR biztosítja a hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás lehetőségét. Az ONIR által küldött hírlevelekben a ONIR-val megegyező tulajdonosi körbe tartozó vállalatok, valamint a ONIR ügyfeleinek ajánlatai is megjelenhetnek.

4.4 Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálati célú adatkezelés

Név, e-mail cím és az üzenet elküldésével az onir.hu és ehaccp.hu honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a szolgáltatóval e-mail útján kapcsolatba lépni. 
Az így kezelt üzeneteket az ONIR csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja és azokat 5 évig megőrzi.
Az ONIR telefonon elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége a www.onir.hu és ehaccp.hu oldalról érhető el. Az ONIR telefonon elérhető ügyfélszolgálata a hívást rögzíti és archiválja. A felhasználótól az ONIR telefonos ügyfélszolgálata, a felhasználó által telefonon, szóban tett hozzájárulás esetén nevet, e-mail címet kér. Az onir.hu és ehaccp.hu a telefonos ügyfélszolgálat által így felvett adatokat 1 évig kezeli.

4.5 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az ONIR az adat felvételekor ad tájékoztatást.
Az ONIR ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy a bíróságok, az ügyészségek és a nyomozó hatóságok, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a szolgáltatót (Be. 71. § alapján). 
Az ONIR a hatóságok részére – amennyiben a hatóság jogszerű megkeresésében a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak azokat a személyes adatokat, és csak olyan mértékben adja ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az ONIR honlapjait kiszolgáló szerverek az üzemeltetést végző NEBET.HU Kft. által felügyelt környezetben kerültek elhelyezésre. Az ONIR rendszereinek kiszolgálását aZ Integrity Kft. végzi. E szervezetek kizárólag adatfeldolgozóként férhetnek hozzá az ONIR által kezelt adatokhoz. 
Az ONIR a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c. változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Az ONIR olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az onir.hu és ehaccp.hu az adatkezelés során megőrzi 
a. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
c. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
Az ONIR informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
Az ONIR ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetéseket kivédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6 Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: BOFG Tanácsdó Zrt.
Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. 
E-mail: info@ehaccp.hu
Cégjegyzékszám: 01 10 140021
Adószám: 26555108-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító kiadása folyamatban

7 Adattovábbítások

Az ONIR az alábbi vállalkozások/alvállalkozók részére továbbítja a felhasználók személyes adatait: 
Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. 
Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok 
Adattovábbítás célja: tranzakció-biztonsági (fraud) céllal a felhasználói tranzakciók nyomon követése 
Adatkezelő neve: Creditexpress Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. 
Címe: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok 
Adattovábbítás célja: követeléskezelés
Adatkezelő neve: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Címe: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Adattovábbítás célja: szamlazz.hu rendszeren keresztül automatizált e-számla kiállítása és megküldése

8 Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az ONIR, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az onir.hu és ehaccp.hu költségtérítést állapíthat meg. 
Az ONIR a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendelte. 
Az ONIR a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogi kötelezettségének teljesítéséhet vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el („kötelező adatkezelés” esete); 
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az ONIR – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről (a tiltakozás megalapozottságának megítéléséről) a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Amennyiben az érintett az ONIR döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
Az ONIR az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ONIR az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
Az ONIR adatkezelését illetően bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet tenni, az alábbi elérhetőségeken: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Telefax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

“A rendszer villámgyors, minimális idő szükséges a kitöltésre, illetve figyelmeztet, emlékeztet az elvégzendő feladatokra. Naprakész, nem kell tárolni a papírokat, naplókat.”

Giorgo Chef, Fausto's Ristorante

“Csak pozitív a tapasztalatom a megismert eHACCP programmal kapcsolatban. Gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb a napi dokumentációs feladat elvégzése a kiskereskedelmi egységünkben ezen program segítségével.”

Tibor, Norbi Update Bajcsy Shop & Bistro

“Ezúton szeretném megköszönni a Liberté Grand Café dolgozói nevében, hogy megismertettétek velünk az elektronikus HACCP rendszereteket! Rengeteg időt spórolunk vele minden nap, nem felejtjük el a kitöltést, hiszen mindig kapunk emlékeztetőt. Lényegesen megkönnyíti a nyomonkövetést és a teljes adminisztrációt. Csak ajánlani tudom!”

Bacsa Márton, Liberté Grand Café

“Ez az új rendszer megkönnyíti a munkánkat.”

Robinson Restaurant Budapest

“Kitöltése egyszerű és átlátható. A program funkciói lehetővé teszik, hogy ellenőrizhessük az elvégzett takarítást, és betartassuk a követelményeket az alkalmazottainkkal. Mindenkinek szívből ajánlom.”

Barta Péter, Scitec Gold Fitness Club

REFERENCIÁINK

eHACCP ügyfelek

REFERENCIÁINK

eHACCP ügyfelek

ÁSZF | ADATVÉDELEM | JOGI NYILATKOZAT | COOKIE TÁJÉKOZTATÓ | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A BOFG Zrt. engedélye nélkül tilos az ONLINENAPLOZAS.HU részeinek vagy egészének bármilyen formában történő reprodukálása, tárolása, közlése, programhasználati célokon kívül egyéb okoból történő felhasználása.

Az ONLINENAPLOZAS.HU rendszer papíralapú naplózási rendszert helyettesítő eszközeként funkcionál. A rendszer nem megfelelő beállításaiért, a rendszer rossz használatáért, indirekt hibákért a BOFG Zrt. nem vállal felelősséget.